Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego

I. Postanowienia wstępne

 1. Administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem: www.ipiwo.pl  jest Intechnologia Dawid Sroczyński ul. Żywiecka 1B, 54-031 Wrocław, BOK@ipiwo.pl,  NIP: 6931966162, REGON: 021066020,
 2. Korzystanie z serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki administratora i użytkownika związane ze świadczeniem przez administratora usług określonych w pkt II.1 regulaminu. Postanowienia regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym bezwzględnie wiążącym i semiimperatywnym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa.

II. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu

 1. Administrator, za pośrednictwem serwisu, drogą elektroniczną świadczy użytkownikom usługi prowadzenia konta użytkownika; i rezerwacji produktów dostępnych do sprzedaży w punktach sprzedaży.
 2. W serwisie nie jest możliwe dokonanie zakupu produktów.
 3. Treści prezentowane w serwisie, w szczególności informacje o produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów.
 4. Korzystając z serwisu, użytkownik nie nabywa produktów ani nie składa oferty ich nabycia.
 5. Sprzedaż produktów prowadzona jest wyłącznie przez sprzedawcę w poszczególnych punktach sprzedaży.
 6. Korzystanie z serwisu i serwisie jest dla użytkowników nieodpłatne.
 7. Korzystanie z usługi rezerwacji produktów jest odpłatne – każdorazowo koszt takiej usługi jest podawany przed potwierdzeniem rezerwacji.
 8. Z usługi rezerwacji oraz z usługi prowadzenia konta użytkownika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, mogą korzystać jedynie zarejestrowani i pełnoletni użytkownicy.
 9. Zarejestrować się do serwisu mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, iż są pełnoletnie, zapoznały się z treścią regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły wolę zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz innych produktów.
 10. Rejestracja do serwisu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w serwisie.
 11. W ramach procedury rejestracji użytkownik:
  1. podaje:
   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu komórkowego;
   • datę urodzenia;
   • adres e-mail;
  2. ustala swoje hasło do konta.
 12. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez użytkownika, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w pkt VI regulaminu.
 13. Po ukończeniu procedury rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany adres email wiadomość mailową od administratora, zawierającą w treści link pozwalający aktywować konto użytkownika i logować się do serwisu za pomocą loginu i hasła i stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.
 14. Podczas procedury rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia rejestracji do serwisu.
 15. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do serwisu osobom nieuprawnionym, w szczególności osobom małoletnim. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym w rozumieniu regulaminu ponosi użytkownik.
 16. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 17. Administrator będzie przekazywał użytkownikowi informacje związane ze świadczeniem na rzecz użytkownika usług wskazanych w pkt III. 1 Regulaminu, w formie elektronicznej (mailowej) lub poprzez SMS, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze użytkownik i administrator uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

III. Usługa prowadzenia konta użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika (, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez użytkownika formularza pozwalającego ukończyć rejestrację do serwisu (pkt II.10 regulaminu) – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zarejestruj się”.
 2. Umowy o świadczenie usług prowadzenia konta użytkownika zawierane są na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika poprzez wysłanie maila  z wypowiedzeniem umowy ze wskazaniem konkretnego konta użytkownika na adres: BOK@ipiwo.pl.
 4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez administratora.

IV. Usługa Rezerwacji

 1. Umowa o świadczenie usługi rezerwacji, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez użytkownika formularza pozwalającego zarezerwować wybrane produkty – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Rezerwuję”.
 2. Potwierdzenie rezerwacji przez wybranie przycisku oznaczonego napisem rezerwuję z niesie za sobą konieczność wniesienia opłaty za rezerwacje, niezależnie od tego, czy użytkownik zakupi produkty, czy zrezygnuje z zakupu.
 3. Koszt związany z rezerwacją nie podlega zwrotowi.
 4. Zwrot kosztów rezerwacji może nastąpić tylko wtedy, gdy zamówione produkty nie będą dostępne w punkcie sprzedaży we wskazanym przez Serwis terminie.
 5. Poprzez świadczenie usługi rezerwacji administrator zobowiązuje się wyłącznie do zapewnienia dostępności określonych przez użytkownika produktów w wybranym przez użytkownika punkcie sprzedaży przez okres, o którym mowa w ust. 12 poniżej. Sprzedaży zarezerwowanego produktu za okazaniem numeru rezerwacji dokonuje sprzedawca w punkcie sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży produktu następuje w punkcie sprzedaży przy jednoczesnej obecności stron umowy sprzedaży. Zapłata ceny za produkty oraz ich wydanie następuje w punkcie sprzedaży przy zawieraniu umowy sprzedaży, przy czym jeżeli produkt stanowi napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893), osoba okazująca numer rezerwacji nie może dokonywać zakupu zarezerwowanych wcześniej produktów w celu dalszej ich odsprzedaży, w szczególności przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży lub zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wydawane na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 6. Do korzystania z usługi rezerwacji świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, każdorazowo niezbędne jest zalogowanie się użytkownika na jego konto. Logowanie następuje poprzez podanie w odpowiednich polach loginu i hasła przypisanych do danego Użytkownika.
 7. Aby dokonać rezerwacji, należy wybrać produkt dostępny w serwisie, wskazując konkretny  punkt sprzedaży, w którym ma być zawarta umowa sprzedaży produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w serwisie, w tym wskazując ilość produktów.
 8. Przed zatwierdzeniem danych wskazanych powyżej w pkt IV.2 użytkownik wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez administratora usługi rezerwacji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie na odległość usługi rezerwacji, przy czym jednocześnie użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez administratora użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). Usługę rezerwacji poczytuje się za w pełni wykonaną w momencie wysłania użytkownikowi maila potwierdzającego rezerwację.
 9. Usługa rezerwacji świadczona jest w przypadku wyrażenia przez użytkownika woli zapewnienia dostępności co najmniej 6 sztuk produktu.
 10. Usługa rezerwacji świadczona jest w przypadku wyrażenia przez użytkownika woli zapewnienia dostępności maksymalnie 30 sztuk produktów (takich samych lub różnych) .
 11. Użytkownik może dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji, w ramach których może wyrazić wolę zapewnienia dostępności łącznie maksymalnie 60 sztuk produktów (takich samych lub różnych). Zawarcie przez tego samego użytkownika kolejnej umowy o świadczenie usługi rezerwacji możliwe jest dopiero wówczas, gdy produkty zarezerwowane w ramach umowy zawartej najwcześniej spośród dwóch ostatnio zawartych  umów o świadczenie usługi rezerwacji zostaną w okresie zapewniania ich dostępności nabyte przez użytkownika w punkcie sprzedaży w wyniku zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą.
 12. W ramach usługi rezerwacji administrator zapewnia dostępność określonych przez użytkownika produktów w wybranym przez użytkownika punkcie sprzedaży w okresie 3 dni liczonych od dnia, w którym wysłano do Użytkownika wiadomość SMS, o której mowa w pkt IV.13 poniżej.
 13. Gdy administrator wykona usługę rezerwacji produktu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w pkt IV.2 regulaminu, administrator wysyła użytkownikowi potwierdzenie dostępności produktów w wybranym przez użytkownika punkcie sprzedaży poprzez wiadomość SMS zawierającą numer rezerwacji, który użytkownik, w celu dokonania zakupu zarezerwowanego produktu, zobowiązany jest podać sprzedawcy we wskazanym przez siebie w rezerwacji punkcie sprzedaży.
 14. W okresie zapewnienia dostępności zarezerwowanego produktu (5 dni) administrator wyśle użytkownikowi w formie wiadomości SMS co najmniej jedno przypomnienie o dokonanej usłudze rezerwacji i pozostałym jeszcze czasie zapewniania dostępności produktów w punkcie sprzedaży, w każdym jednak przypadku wysłanie przypomnienia nastąpi na 24h przed upływem wskazanego powyżej 3-dniowego terminu,. Po upływie terminu zapewnienia dostępności produktów administrator nie gwarantuje dostępności produktów w wybranym punkcie sprzedaży. Dokonanie rezerwacji produktu nie powoduje powstania zobowiązania do zakupu zarezerwowanego produktu. Jednak zaniechanie nabycia zarezerwowanych produktów w okresie zapewnienia przez administratora ich dostępności w punkcie sprzedaży powoduje możliwość zablokowania użytkownikowi możliwości dokonywania rezerwacji.Użytkownik zostaje poinformowany o powyższym przez administratora poprzez komunikat pojawiający się po zalogowaniu na konto użytkownika .
 15. Aby wykazać sprzedawcy, iż określone produkty zostały zarezerwowane dla użytkownika, należy okazać w punkcie sprzedaży numer rezerwacji, o którym mowa w pkt IV.13 powyżej. Stroną umowy sprzedaży zawieranej w punkcie sprzedaży, mającej za przedmiot zarezerwowane produkty, nie musi być sam użytkownik, jednak osoba okazująca numer rezerwacji w celu zawarcia umowy sprzedaży nie może być małoletnim, a jej zachowanie nie może wskazywać, iż znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, jeżeli przedmiotem rezerwacji jest produkt stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).
 16. Na podstawie stosownych umów administrator posiada możliwość zapewnienia dostępności produktów zarezerwowanych przez użytkowników za pomocą serwisu.
 17. Umowa o świadczenie usługi rezerwacji może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem użytkownika i administratora oraz w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

V. Prawo odstąpienia przez konsumenta od umów zawartych na odległość

 1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartych na odległość umów, o których mowa w pkt IV.1 regulaminu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa Rezerwacji została już w pełni wykonana, prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwać.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczyć należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie, wskazane odpowiednio dla danego typu umowy w pkt III.1, pkt IV.1 Regulaminu.
 3. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od każdej z umów, o których mowa w pkt III.1 Regulaminu, składając administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wskazany w pkt I.1 regulaminu adres elektroniczny administratora. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, tj. Intechnologia Dawid Sroczyński  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żywieckiej 1B, 54-031 Wrocław, NIP: 693-196-61-62. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Rejestracja w serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji rezerwacji  wybranych produktów, przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art.  6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora danych oraz użytkowników, polegający na realizacji dokonanej rezerwacji oraz dostarczeniu informacji o dostępności zarezerwowanych artykułów do nabycia w wybranym punkcie sprzedaży, prowadzeniu historii rezerwacji i płatności oraz umożliwieniu dostępu do tych informacji użytkownikowi Serwisu, umożliwieniu opiniowania i gromadzenia ulubionych produktów a także udokumentowaniu spełnienia wymogów wynikających z  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przechowywane do czasu rezygnacji z prowadzenia Konta, dane konieczne do identyfikacji osoby dokonującej rezerwacji – zgodnie z ustępem 3 poniżej.
 3. Oprócz danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym gromadzone są również informacje o IP użytkownika, data logowania się na stronie, potwierdzenia zapoznania się z regulaminami oraz potwierdzenia zgód – dane te, wraz z informacjami identyfikacyjnymi osoby oraz jej wieku stanowią udokumentowanie uprawnienia użytkownika do zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i są przechowywane przez okres 5 lat.
 4. Administrator przetwarza również dane osobowe w związku z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na reklamacje użytkownika. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.f) RODO, gdyż przetwarzanie jest  niezbędne z uwagi na umożliwienie realizacji wzajemnego, uzasadnionego interesu w wyjaśnieniu sprawy zgłoszonej przez użytkownika. Dane są przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.
 5. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w pkt III.14 Regulaminu, Administrator przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług przez serwis, w tym korzystanie z usług świadczonych pośrednictwem konta klienta.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych osobowych przez użytkownika lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika lub rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w serwisie i może nastąpić w sposób wskazany w ustępie pkt V.3. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez użytkownika po zalogowaniu się na konto użytkownika (zakładka „MOJE KONTO”) lub poprzez kontakt mailowy z administratorem (adres: BOK@ipiwo.pl)
 9. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego. W Polsce jest nim z dniem 25.05.2018 Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 10. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi własnymi.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać drogą mailową na adres e-mail: BOK@ipiwo.pl, pisemnie listem poleconym na adres administratora wskazany w pkt I.1.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym administrator niezwłocznie powiadamia użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W reklamacji użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, administrator udzieli użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji użytkownika lub adres e-mail użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta użytkownika w serwisie), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z użytkownikiem.

VIII. Postępowanie końcowe

 1. 1. Regulamin serwisu może ulec zmianie w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do serwisu;
  2. zmiany funkcjonalności serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany regulaminu mają na celu dostosowanie treści regulaminu do jego funkcjonalności;
  3. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez administratora za pośrednictwem serwisu, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 2. O treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 3. Poinformowanie o zmianie regulaminu w sposób określony w pkt X.2 powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z administratorem umowy o świadczenie usług, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: BOK@ipiwo.pl
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze serwisu.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy administratorem a użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.