Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego

§ 1. Postanowienia wstępne

1.Administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem: www.ipiwo.pl jest IPIWO DETAL sp. z o.o., ul. Rogowska 3, 54-440 Wrocław, NIP: 8952215516, REGON: 385550794,

2.Korzystanie z serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

3.Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki administratora i użytkownika związane ze świadczeniem przez administratora usług określonych w § 2 ust. 1. Postanowienia

regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym bezwzględnie wiążącym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

4.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści.

§ 2. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu

1.Administrator, za pośrednictwem serwisu, drogą elektroniczną świadczy użytkownikom usługi cateringowe polegające na dostarczeniu produktów, w tym napojów na potrzeby organizowanych przez użytkowników przyjęć, bankietów, szkoleń, konferencji i innych tego typu imprez.

2.Treści prezentowane w serwisie, w szczególności informacje o produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów.

3.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizowaną przez siebie imprezę, o której mowa w ust. 1, w tym jej rodzaj i charakter, lokal, w której się ona odbywa oraz biorące w niej udział osoby. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za to, że impreza nie narusza żadnych zakazów. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usług i może korzystać z usług tylko w celach zgodnych z prawem.

4.Korzystając z serwisu, użytkownik nie nabywa produktów ani nie składa oferty ich nabycia.

5.Korzystanie z konta w serwisie jest dla użytkowników nieodpłatne.

6.Korzystanie z usługi cateringowej jest odpłatne – każdorazowo koszt takiej usługi jest podawany przed potwierdzeniem rezerwacji.

7.Z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mogą korzystać jedynie zarejestrowani i pełnoletni użytkownicy.

8.Zarejestrować się do serwisu mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, iż są pełnoletnie, zapoznały się z treścią regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły wolę zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz innych produktów.

9.Rejestracja do serwisu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w serwisie.

10.W ramach procedury rejestracji użytkownik podaje:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu komórkowego;
  • datę urodzenia;
  • adres e-mail;
  • ustala swoje hasło do konta.

11.Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez użytkownika, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w § 6.

12.Po ukończeniu procedury rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany adres email wiadomość od administratora, zawierającą w treści link pozwalający aktywować konto użytkownika i logować się do serwisu za pomocą loginu i hasła i stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.

13.Podczas procedury rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia rejestracji do serwisu.

14.Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do serwisu osobom nieuprawnionym, w szczególności osobom niepełnoletnim. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym w rozumieniu regulaminu ponosi użytkownik.

15.Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.

16.Administrator będzie przekazywał użytkownikowi informacje związane ze świadczeniem na rzecz użytkownika usług wskazanych w § 3 w formie elektronicznej (mailowej) lub poprzez SMS, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze użytkownik i administrator uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

§ 3. Usługa prowadzenia konta użytkownika

1.Umowa o świadczenie usługi cateringowej świadczona jest tylko dla zarejestrowanych w serwisie użytkowników. Umowa prowadzenia konta użytkownika zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez użytkownika formularza pozwalającego ukończyć rejestrację do serwisu – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zarejestruj się”.

2.Umowy o świadczenie usług prowadzenia konta użytkownika zawierane są na czas nieoznaczony.

3.Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika poprzez wysłanie maila z wypowiedzeniem umowy ze wskazaniem konkretnego konta użytkownika na adres: bok@ipiwo.pl

4.Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika może zostać wypowiedziana przez administratora.

§ 4. Usługa cateringowa

1.Umowa o świadczenie usługi cateringowej zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez zarejestrowanego użytkownika formularza zamówienia – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zamawiam”.

2.Do korzystania z usługi rezerwacji świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, każdorazowo niezbędne jest zalogowanie się użytkownika na jego konto. Logowanie następuje poprzez podanie w odpowiednich polach loginu i hasła przypisanych do danego użytkownika.

3.Aby dokonać zamówienia, należy wybrać produkty dostępne w serwisie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w serwisie.

4.Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w serwisie. Podana cena jest kwotą brutto wraz z należnym podatkiem VAT 23%.

5.Przed zatwierdzeniem danych wskazanych powyżej użytkownik wyraża zgodę na wykonanie przez administratora usługi cateringowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie na odległość usługi, przy czym jednocześnie użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez administratora użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Usługę cateringowa poczytuje się za w pełni wykonaną w momencie wydania zamówienia przez kuriera we wskazanym przez użytkownika w zamówieniu miejscu imprezy.

7. Usługa cateringowa świadczona jest w przypadku wyrażenia przez użytkownika woli zapewnienia dostępności co najmniej 6 sztuk produktu.

8. Usługa cateringowa świadczona jest w przypadku wyrażenia przez użytkownika woli zapewnienia dostępności maksymalnie 24 sztuk produktów (takich samych lub różnych).

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie użytkownikowi maila.

10.Maksymalny czas realizacji usługi cateringowej podany jest na bieżąco w serwisie w zależności od wybranego przez użytkownika sposobu realizacji.

11. Zamówiona usługa jest realizowana poprzez wybraną przez użytkownika firmę kurierską do wskazanego przez użytkownika w zamówieniu miejsca imprezy.

12.Miejsce wydania zamówienia musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Nie odebranie przesyłki lub błędnie wskazany adres miejsca imprezy w zamówieniu skutkować będzie obciążeniem użytkownika kosztami przesyłki zamówionej usługi.

14. Zamówiona usługa jest realizowana tylko wobec użytkownika.

15. Naruszenie przez użytkownika ustępu powyżej powoduje niewykonanie umowy, a uiszczona na rzecz administratora zapłata nie podlega zwrotowi.

16. Umowa o świadczenie usługi cateringowej może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem użytkownika i administratora oraz w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

17. Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją zamówienia użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia.

18. Administrator informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów objętych usługą cateringową.

19. Zamawiający / Płatnik usługi jest zobowiązany do odbioru przedmiotu usługi w punkcie wskazanym przez Dostawcę w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00, osobiście lub przez Pełnomocnika. Produkty niezbędne do realizacji usługi cateringowej zostaną wydane wyłącznie osobie powyżej 18 roku życia oraz osobie trzeźwej, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zamawiający / Płatnik oświadcza, iż zapewnieni odbiór zamówienia przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Jeśli Użytkownik zlecił odbiór zamówienia firmie kurierskiej, wyraża tym samym zgodę na wylegitymowanie osoby odbierającej towar od kuriera w celu potwierdzenia pełnoletności oraz trzeźwości. W przypadku gdy osoba odbierająca towar nie jest pełnoletnia i trzeźwa, kurier ma obowiązek odmówienia wydania towaru, a Sprzedawca odstępuje od zawartej umowy.

20. Dokument pełnomocnictwa do odbioru zamówienia powinien być okazany przez pełnomocnika w chwili wydania Towaru. Za równoważne z udzieleniem pełnomocnictwa uznaje się dokonanie przez Kupującego wyboru jednej ze wskazanych przez Sprzedawcę firm kurierskich; w tym wypadku Pełnomocnikiem jest kurier odbierający Zamówienie.

§ 5. Prawo odstąpienia przez konsumenta od umów zawartych na odległość

1.Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartych na odległość umów, o których mowa w § 4 bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa cateringowa została już w pełni wykonana, prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwać.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczyć należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie, wskazane odpowiednio dla danego typu umowy.

3.Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od każdej z umów, o których mowa w regulaminie, składając administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wskazany w § 1 adres elektroniczny administratora. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przetwarzane są przez administratora, tj. IPIWO DETAL sp. z o.o., ul. Rogowska 3, 54-440 Wrocław, NIP: 8952215516, REGON: 385550794, email: bok@ipiwo.pl Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.Rejestracja w serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji usługi cateringowej, przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit

b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora danych oraz użytkowników, polegający na realizacji dokonanej usługi, prowadzeniu historii zamówień i płatności, dostawy zamówienia oraz umożliwieniu dostępu do tych informacji użytkownikowi serwisu, umożliwieniu opiniowania i gromadzenia ulubionych produktów, a także udokumentowaniu spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przechowywane do czasu rezygnacji z prowadzenia konta, dane konieczne do identyfikacji osoby dokonującej rezerwacji – zgodnie z ustępem 3 poniżej.

3.Oprócz danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym gromadzone są również informacje o IP użytkownika, data logowania się na stronie, potwierdzenia zapoznania się z regulaminami oraz potwierdzenia zgód – dane te, wraz z informacjami identyfikacyjnymi osoby oraz jej wieku stanowią udokumentowanie uprawnienia użytkownika do zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i są przechowywane przez okres 5 lat.

4.Administrator przetwarza również dane osobowe w związku z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na reklamacje użytkownika. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umożliwienie realizacji wzajemnego, uzasadnionego interesu w wyjaśnieniu sprawy zgłoszonej przez użytkownika. Dane są przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

5.Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w § 3 ust. 13, administrator przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) i f) RODO).

6.Dane osobowe użytkownika nie będą profilowane (nie będą opierały się na zautomatyzowanym przetwarzaniu).

7.Dane użytkownika będą przekazywane podmiotom, które działają na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne.

8.Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

9.Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług przez serwis, w tym korzystanie z usług świadczonych pośrednictwem konta klienta.

10.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

11.W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych osobowych przez użytkownika lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika lub rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w serwisie i może nastąpić w sposób wskazany w § 5 ust. 3. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez użytkownika po zalogowaniu się na konto użytkownika (zakładka „MOJE KONTO”) lub poprzez kontakt mailowy z administratorem (adres: bok@ipiwo.pl )

12.Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego. W Polsce jest nim z dniem 25.05.2018 Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

13.Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi własnymi.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania serwisu

1.Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać drogą mailową na adres e-mail: bok@ipiwo.pl , pisemnie listem poleconym na adres administratora wskazany w § 1.

2.Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym administrator niezwłocznie powiadamia użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3.W reklamacji użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

4.Po rozpatrzeniu reklamacji, administrator udzieli użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji użytkownika lub adres e-mail użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta użytkownika w serwisie), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z użytkownikiem.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne dotyczące realizacji usługi cateringowej

1.Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące realizacji usługi cateringowej należy zgłaszać drogą mailową na adres e-mail bok@ipiwo.pl , pisemnie listem poleconym na adres administratora wskazany w § 1.

2.Administrator ma obowiązek realizacji zamówionej usługi bez wad. Administrator odpowiada wobec użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne usługi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

4.O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez administratora w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5 – 6 poniżej.

5.O sposobie rozpatrzenia reklamacji administrator powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych usługą załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

7.Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt administratora dostarczyć wadliwe produkty do siedziby administratora.

8.Jeżeli użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a administrator nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że administrator uznał to żądanie za uzasadnione.

9.Użytkownik będący konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.

10.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z jakimikolwiek usługami transportowymi, logistycznymi ani dostawą towarów realizowaną przez usługodawców zewnętrznych, oprócz zakresu wyraźnie określonego w niniejszym regulaminie.

11.Administrator stosuje się do kodeksu dobrych praktyk – zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

12.Kwestie sporne, jeśli użytkownik będący konsumentem wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

§ 9. Przepisy końcowe

1.Regulamin serwisu może ulec zmianie w przypadku:

  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do serwisu;
  • zmiany funkcjonalności serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany regulaminu mają na celu dostosowanie treści regulaminu do jego funkcjonalności;
  • zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez administratora za pośrednictwem serwisu, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

2.O treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

3.Poinformowanie o zmianie regulaminu w sposób określony w ust. 2 nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z administratorem umowy o świadczenie usług, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: bok@ipiwo.pl

4.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika.

5.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

6.Użytkownik zobowiązuje się zwolnić administratora oraz członków jego organów, pracowników oraz przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat, zobowiązań oraz wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług uzyskiwanych za pośrednictwem administratora, naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu lub naruszeniem przez użytkownika praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.

7.W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze serwisu.

8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy administratorem a użytkownikiem w związku z korzystaniem z serwisu oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwości ogólnej Sprzedawcy.